Pracovná zdravotná služba Zákon č. 355/2007 Z. z.

V zmysle novely zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov platnej od 1.8.2014 sú všetci zamestnávatelia povinní zabezpečiť zdravotný dohľad pre všetkých svojich zamestnancov.

Pracovná zdravotná služba poskytuje zamestnávateľovi odborné poradenské služby v oblasti ochrany zdravia pri práci výkonom zdravotného dohľadu, prostredníctvom zdravotníckych pracovníkov.

Zabezpečím pre Vás výkon pracovnej zdravotnej služby v zmysle §30a a 30d zákona č. 355/2007 Z. z.

 

Kategória práce 2

Dňom 1.7.2018 nadobudol účinnosť § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z., ktorý ustanovuje povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. Januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie z hľadiska zdravotného rizika k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka.
 
Podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. každý zamestnávateľ je povinný zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia zabezpečiť vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou. Podľa § 30 ods. 1 písm. j) zákona č. 355/2007 Z. z. každý zamestnávateľ je povinný viesť a uchovať evidenciu zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do druhej, tretej alebo štvrtej kategórie (podľa vyskytujúcich sa faktorov práce a pracovného prostredia). Z uvedeného je zrejmé, že každý zamestnávateľ by mal podľa posudku o riziku vedieť, aké práce na jeho pracoviskách sú zaradené do kategórie 2 a tie sú predmetom elektronického oznámenia. Zamestnávateľ teda oznamuje údaje týkajúce sa kategórie práce 2 podľa posudku o riziku, ktorý obsahuje aj kategorizáciu prác z hľadiska zdravotných rizík podľa vyskytujúcich sa faktorov práce a pracovného prostredia na konkrétnom pracovisku.
 

Zdroj: www.uvzsr.sk