Povinnosti zamestnávateľa

Čo musí zabezpečiť zamestnávateľ

  • zabezpečiť uvedenie priestorov do prevádzky
  • zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika 1 x za 18 mesiacov
  • zabezpečovať posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov - lekárske prehliadky vo vzťahu ku práci
  • mať spracovanú kategorizáciu prác z hľadiska zdravotných rizík
  • mať spracovaný písomný záznam o posúdení zdravotného rizika
  • mať spracované posudky o riziku a prevádzkové poriadky pre vyskytujúce sa faktory pracovného prostredia
  • mať schválené prevádzkové poriadky
  • viesť evidenciu zamestnancov podľa ustanovení zákona o verejnom zdraví
  • zabezpečiť primeraný zdravotný dohľad pre zamestnancov