Pracovná zdravotná služba -PORADENSTVOAUDITYBEZ ZMLÚVPoradenstvo a spracovania dokumentácie

Identifikácia rizík

Vypracovanie posudkov rizika podľa výskytu rizikových faktorov

Kategorizácia činností

v zmysle Vyhlášky č. 448/2007 Z. z. pre RÚVZ

Objektivizácia prostredia

Meranie expozície zamestnancov zdraviu škodlivých faktorom práce a pracovného prostredia

Pracujem v rámci celého územia Slovenskej republiky

Na uvedené služby nepotrebujete žiaden zmluvný vzťah.

Pracovná zdravotná služba je systém preventívneho prístupu k výskytom chorôb z povolania, pracovných úrazov, k ochrane a podpore zdravia s dôrazom na zachovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov.

Zdraví zamestnanci, zdravá firma

Kontroly

zabezpečenie styku s príslušným orgánom štátnej správy

Analýza

identifikácie rizikových faktorov

Meranie expozície

zdraviu škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia

Konzultácie

telefonické a emailové konzultácie v prípade potreby
Podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. každý zamestnávateľ je povinný zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia zabezpečiť vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou. Podľa § 30 ods. 1 písm. j) zákona č. 355/2007 Z. z. každý zamestnávateľ je povinný viesť a uchovať evidenciu zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do druhej, tretej alebo štvrtej kategórie (podľa vyskytujúcich sa faktorov práce a pracovného prostredia).

V prípade záujmu o nezáväznúcenovú ponuku ma prosím kontaktujte.

+421 910 901 728 / info@zdraviepripraci.sk